+31 024 329 52 00

Legal

Algemene Leveringsvoorwaarden

Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de N.U.V.O. van toepassing. Deze voorwaarden zijn ook gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank in Amsterdam.

Bekijk hier de volledige voorwaarden: AVW 2018


Voorwaarden Friends Card
Download hier de Algemene voorwaarden van de Harting Friends Card: Voorwaarden Friends Card


Privacyverklaring

Harting Oogmode & Oogzorg, gevestigd aan de Hertogstraat 128 in Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemeen

Contactgegevens:

Caroline van Breukelen

Hertogstraat 128

6511 SG Nijmegen

Tel. 024 329 52 00


Mevrouw Van Breukelen is de functionaris gegevensbescherming van Harting Oogmode & Oogzorg. Zij is te bereiken via info@hartingnijmegen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Harting Oogmode & Oorgzorg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

- Medische gegevens (gerelateerd aan oogzorg)

- Bankrekeningnummer (indien u gebruik maakt van automatische incasso)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Harting Oogmode & Oogzorg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Burgerservicenummer (BSN)

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Harting Oogmode & Oogzorg verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

- U te kunnen bellen, mailen en/of schriftelijk te communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Om diensten te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen neemt Harting Oogmode & Oogzorg geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Harting Oogmode en Oogzorg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Harting Oogmode & Oogzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Harting Oogmode & Oogzorg verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden alleen verstrekt, uitsluitend indien nodig, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Harting Oogmode & Oogzorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Harting Oogmode & Oogzorg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Harting Oogmode & Oogzorg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan info@hartingnijmegen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek toe te voegen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Harting Oogmode en Oogzorg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Harting Oogmode & Oogzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming of via info@hartingnijmegen.nl.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U kunt te allen tijde om uw gegevens vragen. U kunt inzien welke persoonlijke gegevens we bewaren, vragen om correctie of verwijdering. Indien u schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming intrekken. U kunt dat doen bij:

Harting Oogmode & Oogzorg
Mevr. C.M. van Breukelen – de Ruiter
Hertogstraat 128
6511SG Nijmegen
024 3295200
cvb@hartingnijmegen.nl

Wij zullen uw gegevens niet ongevraagd aan derden verstrekken, noch de verwerking van uw gegevens op verzoek van een derde aanpassen. Dit betekent dat u zich persoonlijk dient te identificeren in de winkel, of uw verzoek dient te laten doen door een rechtsgeldig erkende gevolmachtigde, voordat wij uw verzoek tot uitvoer kunnen brengen.

Recht op indienen van een klacht

Indien u het niet eens bent met de inhoud van bovenstaande verklaring of dat u van mening bent dat Harting zich niet heeft gehouden aan bovenstaande verklaring, heeft u het recht een klacht in te dienen. Deze klacht kunt u indienen op het volgende adres:

Harting Oogmode en Oogzorg
Mevr. C.M. van Breukelen – de Ruiter
Hertogstraat 128
6511SG Nijmegen
024 3295200
cvb@hartingnijmegen.nl